Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Organizacyjny

Do zakresu działania Wydział Organizacyjnego należy, w szczególności:
1. W zakresie spraw kadrowych:
1) prowadzenie akt osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
2) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,
3) prowadzenie spraw związanych z okresową ocena kwalifikacyjną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych,
4) opracowywanie projektów regulaminów pracy oraz wynagrodzeń pracowników Starostwa,
5) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
6) prowadzenie spraw zwiazanych z wystepowaniem z wnioskami o nadanie odznaczeń dla pracowników starostwa,
7) wystepowanie do Krajowego rejestru Karnego o udzielenie informacji o osobie - pracownikach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, 8) prowadzenie spraw z zakresu staży i prac interwencyjnych,
9) sporzadzanie okresowych sprawozdań do GUS,
10) prowadzenie spraw zwiazanych z praktykami szkoleniowymi.

2. W zakresie obsługi Rady Powiatu:
1) obsługa organizacyjno – techniczna pracy radnych:
a) dokumentowanie Sesji Rady,
b) sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji,
c) obsługa klubów radnych;
2) prawidłowe i terminowe przygotowywanie materiałów na Sesję Rady, posiedzenia Komisji i dostarczanie ich radnym,
3) prowadzenie rejestru uchwał Rady,
4) prowadzenie ewidencji wniosków i ustaleń komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi do realizacji,
5) prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków oraz czuwanie nad ich realizacją,
6) terminowe doręczanie uchwał Rady Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
7) przekazywanie informacji z posiedzeń Zarządu do pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw Promocji i Komunikacji z Mediami.

3. W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:
1) przygotowywanie projektu porządku posiedzeń oraz materiałów na posiedzenia Zarządu,
2) protokołowanie posiedzeń Zarządu,
3) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
4) sporządzanie wyciągów z ustaleń Zarządu; przekazywanie ich do wykonywania merytorycznym wydziałom, referatom, samodzielnym stanowiskom pracy oraz jednostkom organizacyjnym powiatu,
5) przekazywanie informacji z posiedzeń Zarządu do pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw Promocji i Komunikacji z Mediami.

4. W zakresie obsługi sekretariatu:
1) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
2) organizowanie przyjęć interesantów przez Starostę i Wicestarostę.

5. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) opracowanie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
3) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami kombatantów, i osób represjonowanych,
4) wydawanie, cofanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
5) kontrola przeprowadzania zbiórek publicznych.

6. W zakresie spraw promocji ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
1) zarządzanie o umieszczeniu chorego na gruźlicę w szpitalu, sanatorium przeciwgruźlicznym lub innym zakładzie, jeżeli chory stanowi niebezpieczeństwo zarażenia gruźlicą swego otoczenia,
2) zarządzenie o przymusowym leczeniu dzieci i młodocianych chorych na gruźlicę w zamkniętych zakładach przeciwgruźlicznych,
3) żądanie od osoby przebywającej na terenie RP poddania się szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym oraz badaniom mającym na celu wykrywanie chorób zakaźnych,
4) zarządzenie w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej:
a) czasowego ograniczenia komunikacji miejscowej,
b) zakazu handlu obwoźnego i obnośnego,
c) czasowego zamknięcia zakładów pracy i instytucji lub ich części, których prowadzenie zagraża szczególnym niebezpieczeństwem,
d) czasowego zakazu odbywania targów, jarmarków, procesji i zgromadzeń publicznych;
5) wydawanie decyzji o powołaniu osób wykonujących zawody medyczne do zwalczania epidemii,
6) przygotowywanie projektów tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
7) wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
8) koordynowanie i analiza działalności jednostek organizacyjnych powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu opieki zdrowotnej,
9) przygotowywanie powiatowego planu zabezpieczeń medycznych działań ratowniczych oraz przedstawianie go Wojewodzie,
10) przeprowadzanie kontroli okresowych i sprawdzających w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie i przedkładanie wyników tej kontroli Zarządowi i Radzie, w szczególności w zakresie:
a) zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w statucie, z uwzględnieniem:
- liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na świadczenia lub usługi,
- liczby pracowników udzielających poszczególne świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji,
- zgodności udzielanych świadczeń lub usług z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami,
b) przygotowywanie projektów planów wyposażania w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie oraz spełnienia przez nie wymagań określonych przepisami,
c) czuwanie nad prawidłowością gospodarowania mieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,
d) czuwanie nad terminowym przedkładaniem Radzie przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie sprawozdań:
- kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym jednostki organizacyjnej,
- rocznego planu rzeczowo – finansowego,
- rocznego sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej;
11) prowadzenie spraw związanych z możliwością organizowania i prowadzenia przez powiat izb wytrzeźwień,
12) współpraca, nadzór i kontrola merytoryczna nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka,
13) współpraca z instytucjami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi w opracowaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

7. W zakresie spraw organizacyjnych:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Starostwa,
2) organizacja obiegu dokumentów,
3) organizacyjne zabezpieczenie obsługi interesantów w Starostwie oraz załatwianie skarg i wniosków,
4) organizowanie kontaktów Starosty z organami administracji publicznej, kierownikami jednostek organizacyjnych oraz kierownikami powiatowych służb, inspekcji i staży,
5) przygotowywanie projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady, uchwał Zarządu i zarządzeń Starosty w sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa,
6) prowadzenie rejestrów:
a) aktów prawnych Zarządu,
b) zarządzeń Starosty,
c) skarg i wniosków,
d) rejestru pieczęci,
7) przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie ich właścicieli, przekazywanie na własność Skarbu Państwa nieodebranych depozytów i rzeczy znalezionych,
8) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji zbiorów ochrony danych osobowych,
9) sporządzanie informacji, ocen i analiz dotyczących Wydziału.

8. W zakresie obsługi kancelaryjnej:
1) prowadzenie kancelarii Starostwa,
2) prowadzenie rejestru wpływu korespondencji,
3) przekazywanie korespondencji do wydziałów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy,
4) prowadzenie spraw związanych z wysłaniem korespondencji,
5) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji.

9. W zakresie archiwum i informacji publicznych:
1) prowadzenie archiwum zakładowego,
2) prowadzenie biuletynu informacji publicznej.


10. W zakresie obsługi informatycznej:
1) Wykonywanie zadań z zakresu polityki, bezpieczeństwa informatycznego,
2) opracowanie koncepcji komputeryzacji Starostwa, organizacja i wprowadzenie nowych rozwiązań z zastosowaniem informatyki,
3) opiniowanie doboru sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie jego zsynchronizowania ze sprzętem i oprogramowaniem z innymi organami,
4) współpraca z samorządem województwa w zakresie organizacji i wdrażania informatyki,
5) sprawowanie nadzoru nad użytkowaniem i konserwacją sprzętu komputerowego, udzielanie fachowej pomocy i doradztwa w tym zakresie na rzecz wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
6) organizacja zabezpieczenia i ochrony danych przed zniszczeniem i ingerencją osób nieuprawnionych,
7) bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego,
8) kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,
9) przestrzeganie przepisów dotyczących informacji niejawnych.

11. W zakresie spraw gospodarki lokalowej, materiałowej, zaopatrzenia, bhp, ppoż.:
1) gospodarka zasobami lokalowymi Starostwa,
2) gospodarka transportem,
3) gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem,
4) zaopatrzenie w sprzęt, wyposażenie i materiały biurowe,
5) ubezpieczenie mienia Starostwa,
6) realizacja zadań z zakresu spraw bhp, ppoż.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.12
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 03.04.2019 r., godz. 08.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.04.2019 r., godz. 08.49Jarosław WyszyńskiEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.12Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2524 razy.