Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy, w szczególności:
1. W zakresie geodezji:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego,
2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
3) prowadzenie rejestru cen wartości nieruchomości,
4) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
5) prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
6) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
7) zakładanie osnów szczegółowych,
8) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
9) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
10) ochrona znaków geodezyjnych,
11) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji
o terenie,
12) dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym.

2. W zakresie gospodarki mieniem powiatu:
1) nabywanie i prowadzenie spraw z zakresu nieruchomości powiatowych,
2) przygotowywanie dokumentacji oraz składanie wniosków o nabycie mienia przez powiat,
3) najem, dzierżawa, sprzedaż, zamiana nieruchomości powiatowych,
4) przedstawianie Zarządowi spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatowym,
5) oddawanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym powiatu,
6) organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości powiatowych,
7) regulacja stanów prawnych dróg powiatowych.

3. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
1) sprzedaż, zamiana, oddawanie w najem, bądź dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,
2) oddawanie w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa,
3) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
4) wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne,
5) zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
6) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis
w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
7) odszkodowanie za grunt przejęty na Skarb Państwa lub na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego pod drogi w wyniku podziału nieruchomości,
8) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
9) wydawanie decyzji przekształcających prawo wieczystego użytkowania w prawo własności,
10) udział w postępowaniach sądowych dotyczących praw do nieruchomości,
11) zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
12) ustalenie gruntów należących do wspólnot gruntowych, wykaz osób posiadających udział
we wspólnocie,
13) ochrona gruntów rolnych,
14) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
15) wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.15
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2013 r., godz. 13.15Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2243 razy.