Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

2015


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 1/2015
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2014 Starosty Powiatu wyszkowskiego z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania członków do udziału w pracach komisji bezpieczeństwa i porządku
 • Zarządzenie nr 2/2015
  w sprawie ustalenia trybu tworzenia listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i powołania tych osób na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 3/2015
  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie nr 4/2015
  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie nr 5/2015
  w sprawie powołania do składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie
 • Zarządzenie nr 6/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie „Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu systemowego pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie w partnerstwie z Powiatem Wyszkowskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • Zarządzenie nr 7/2015
  w sprawie powołania Komisji do wyboru Wykonawcy zamówienia w zakresie „wyceny jednego modułu ogłoszeniowego zamieszczonego na stronach ogłoszeniowych gazet”
 • Zarządzenie nr 8/2015
  w sprawie powołania komisji do odbioru wykonania badań geologicznych oraz opracowania dokumentacji geotechnicznej dla obiektu: „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie”
 • Zarządzenie nr 9/2015
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • Zarządzenie nr 10/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie”
 • Zarządzenie nr 11/2015
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2014 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania członków komisji bezpieczeństwa i porządku
 • Zarządzenie nr 12/2015
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2014 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania członków do udziału w pracach komisji bezpieczeństwa i porządku
 • Zarządzenie nr 13/2015
  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eliminacji powiatowych XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
 • Zarządzenie nr 14/2015
  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 15/2015
  w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 16/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. „Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Wyszków w roku 2015.” określonych w Umowie Nr 143/IP/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Zarządzenie nr 17/2015
  w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej do oceny plac plastycznych XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 2014/2015 pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”
 • Zarządzenie nr 18/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Konserwacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. I AWP z ul. Pułtuska i z ul. Prostą w Wyszkowie w roku 2015” wykonanym w miesiącu lutym 2015 r.
 • Zarządzenie nr 19/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem interwencyjnych robót remontowo – naprawczych na drogach powiatowych w roku 2015, określonych w Umowie Nr 11/IP/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 20/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. „Zakup, dostawa oraz wymiana uszkodzonej bariery energochłonnej TYP SP-05 zlokalizowanej na przepuście drogowym w miejscowości Długosiodło przy DP Nr 4401W.” określonych w Umowie Nr 16/IP/2015 z dnia 19 grudnia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 21/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu systemowego pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie w partnerstwie z Powiatem Wyszkowskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • Zarządzenie nr 22/2015
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2015 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eliminacji powiatowych XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
 • Zarządzenie nr 23/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • Zarządzenie nr 24/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Bodowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś-Porządzie (II etap)
 • Zarządzenie nr 25/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn: „Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Wyszków w roku 2015" określonych w Umowie Nr 143/IP/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Zarządzenie nr 26/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wyszkowie, przy ulicy Strażackiej i pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie
 • Zarządzenie nr 27/2015
  w sprawie powołania Komisji socjalnej
 • Zarządzenie nr 28/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Konserwacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. I AWP z ul. Pułtuska i z ul. Prostą w Wyszkowie w roku 2015” wykonanym w miesiącu marcu 2015 r.
 • Zarządzenie nr 29/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie”
 • Zarządzenie nr 30/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wyszkowie, przy ulicy Strażackiej i pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
 • Zarządzenie nr 31/2015
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Podinspektora do spraw utrzymania infrastruktury drogowej w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • Zarządzenie nr 32/2015
  w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wyszkowie na kadencję w latach 2013-2017
 • Zarządzenie nr 33/2015
  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu wyszkowskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie
 • Zarządzenie nr 34/2015
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie „Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu systemowego pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie w partnerstwie z Powiatem Wyszkowskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • Zarządzenie nr 35/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Konserwacja i odnowa oznakowania pionowego na drogach powiatowych w roku 2015”, określonego w Umowie Nr 32/IP/2015 z dnia 6 lutego 2015 r oraz zadania pn.: „Zakup, dostawa oraz wymiana uszkodzonej bariery energochłonnej TYP SP-05 zlokalizowanej na skrzyżowaniu DP Nr 4403W z DP Nr 4407W w m. Nowa Wieś określonego w Umowie Nr 65/IP/2015 z dnia 23 marca 2015 roku
 • Zarządzenia Nr 36/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem interwencyjnych robót utrzymania zieleni przy drogach powiatowych w roku 2015, określonych w Umowie Nr 12/IP/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
 • Zarządzenia Nr 37/2015
  W sprawie powołania komisji do odbioru wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektu przy ul. Zakolejowej 15
 • Zarządzenie Nr 38/2015
  w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 31/2013 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Zarządzenie Nr 39/2015
  w sprawie zmiany zarządzenia 148/2012 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz zarządzenia 123/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie
 • Zarządzenie Nr 40/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.:„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masa na gorąco w 2015 roku” określonych w Umowie 48/IP/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 41/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Ekspertyza techniczna mostu drogowego JNI 01006561 położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2648W na Kanale A w m. Zakrzewo” określonych w Umowie 63/IP/2015 z dnia 11 marca 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 42/2015
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie
 • Zarządzenie Nr 43/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Konserwacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. I AWP z ul. Pułtuska i z ul. Prostą w Wyszkowie w roku 2015” wykonanym w miesiącu kwietniu 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 44/2015
  w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i ustalenia Regulaminu jej pracy
 • Zarządzenie Nr 45/2015
  w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentu pn.” Strategia Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego do 2025”
 • Zarządzenie Nr 46/2015
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2015 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Podinspektora do spraw utrzymania infrastruktury drogowej w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • Zarządzenie Nr 47/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Odnowę oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg powiatowych w roku 2015”. określonych w Umowie 75/IP/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 48/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Budowa sieci komputerowej, telefonicznej i alarmowej w budynku znajdującym się w zasobach Starostwa Powiatowego w Wyszkowie zlokalizowanym przy ul. Zakolejowej 15A, 07-200 Wyszków” określonych w Umowie 89/OR/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 49/2015
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 148/2012 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku, zarządzenia Nr 123/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku oraz zarządzenia Nr 39/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ibiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie
 • Zarządzenie Nr 50/2015
  w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie wyszkowskim
 • Zarządzenie Nr 51/2015
  w sprawie likwidacji pojazdów nabytych w drodze orzeczeń sądowych o przepadku na rzecz państwa
 • Zarządzenie Nr 52/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Wyszków w roku 2105” wykonanym w miesiącach marzec, kwiecień 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 53/2015
  w sprawie powołania Komisji rekrutującej dzieci i młodzież z terenu powiatu wyszkowskiego do udziału w 2015 roku w programie profilaktycznym „Pogodne Lato”
 • Zarządzenie Nr 54/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Konserwacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. I AWP z ul. Pułtuska i z ul. Prostą w Wyszkowie w roku 2015” wykonanym w miesiącu maju 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 55/2015
  w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
 • Zarządzenie Nr 56/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie (II etap)”, określonego w umowie Nr 71/IP/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 57/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4403W na odcinku 350 m w miejscowości Nowa Wieś”, określonego w umowie Nr 99/IP/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 58/2015
  w sprawie powołania komisji do odbioru wykonania zadania pn.: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz dwustanowiskowym parkingiem do budynku przy ul. Zakolejowej 15A w Wyszkowie”
 • Zarządzenie Nr 59/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 4876/4 położonej w Wyszkowie, przy ulicy Strażackiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
 • Zarządzenie Nr 60/2015
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 159/2011 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 01.12.2011 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 61/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Przebudowa mostu z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wymakracz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło
 • Zarządzenie Nr 62/2015
  w sprawie powołania Komisji do dokonania pierwszej oceny udatności upraw leśnych założonych w 2011 roku na terenie Powiatu Wyszkowskiego
 • Zarządzenie Nr 63/2015
  w sprawie ustalenia zasad postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi
 • Zarządzenie Nr 64/2015
 • Zarządzenie Nr 65/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem konserwacji nawierzchni żwirowych dróg i poboczy w roku 2015, określonych w Umowie Nr 17/IP/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 66/2015
  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego)”
 • Zarządzenie Nr 67/2015
  Zarządzenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego w sprawie powołania komisji odbioru zadań pn.: 1. „Konserwacja i odnowa oznakowania pionowego na drogach powiatowych w roku 2015”, określonego w Umowie Nr 32/IP/2015 z dnia 6 lutego 2015 r; 2. „Konserwacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. I AWP z ul. Pułtuską i z ul. Prostą w Wyszkowie w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 22/IP/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r., wykonanym w miesiącu czerwcu 2015 r.; 3. „Remont i bieżąca konserwacja fontanny przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Wyszkowie w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 107/IP/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., wykonanych w miesiącu czerwcu 2015 r.; 4. „Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, studni rewizyjnych i studni chłonnych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych Powiatu Wyszkowskiego” określonych w Umowie Nr 85/IP/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 68/2015
  w sprawie powołania Komisji ds. zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w związku z realizacją projektu ”Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego”.
 • Zarządzenie Nr 69/2015
  w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: Remont budynku znajdującego się w zasobach Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej 15A w Wyszkowie
 • Zarządzenie Nr 70/2015
  w sprawie powołania Komisji ds. zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w związku z realizacją projektu ”Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego”.
 • Zarządzenie Nr 71/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru wykonania zadania pn: ,,Wykonanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do budynku znajdującego się w zasobach Starostwa Powiatowego w Wyszkowie zlokalizowanego przy ul. Zakolejowej 15A w Wyszkowie’’
 • Zarządzenie Nr 72/2015
  w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach „Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”
 • Zarządzenie Nr 73/2015
  w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie”
 • Zarządzenie Nr 74/2015
  w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej środków otrzymanych przez Powiat Wyszkowski w ramach umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadań własnych powiatu w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"
 • Zarządzenie Nr 75/2015
 • Zarządzenie Nr 76/2015
 • Zarządzenie Nr 77/2015
  Zarządzenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego w sprawie powołania komisji odbioru robót polegających na „Odtworzeniu, odmuleniu rowów przydrożnych i przepustów drogowych położonych w pasie drogowym DP Nr 4419W w miejscowościach Drogoszewo i Deskurów”, określonych w Umowie Nr 111/IP/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 78/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap I”.
 • Zarządzenie Nr 79/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadań pn.:
 • Zarządzenie Nr 80/2015
  w sprawie przekazania Starostwu Powiatowemu w Wyszkowie laptopów, projektora z ekranem projekcyjnym i urządzenia wielofunkcyjnego
 • Zarządzenie Nr 81/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4419W Deskurów – Drogoszewo.”, określonego w umowie Nr 132/IP/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 82/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac polegających na: „Uszorstnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwielątki kruszywem łamanym frakcji 2/5 przez jego ułożenie i zagęszczenie, na długości 900 m.”, określonego w umowie Nr 140/IP/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 83/2015
  w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Zarządzenie Nr 84/2015
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywanie pojazdu, w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia
 • Zarządzenie Nr 85/2015
  w sprawie powołania zespołu samooceny CAF
 • Zarządzenie Nr 86/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu wyszkowskiego emulsją asfaltową i grysami w roku 2015”. określonych w Umowie 103/IP/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 87/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Odnowę oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg powiatowych w roku 2015”. określonych w Umowie 75/IP/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 88/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadań pn.: 1. „Konserwacja i odnowa oznakowania pionowego na drogach powiatowych w roku 2015”, określonego w Umowie Nr 32/IP/2015 z dnia 6 lutego 2015 r; 2. „Konserwacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. I AWP z ul. Pułtuską i z ul. Prostą w Wyszkowie w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 22/IP/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r., wykonanym w miesiącu sierpniu 2015 r.; 3. „Remont i bieżąca konserwacja fontanny przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Wyszkowie w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 107/IP/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., wykonanych w miesiącu sierpniu 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 89/2015
  do wydawania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej decyzji i postanowień oraz udzielania licencji, zezwoleń i zaświadczeń, podpisywania pism i dokumentów
 • Zarządzenie Nr 90/2015
  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu samooceny CAF
 • Zarządzenie Nr 91/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru częściowego nr 2 zadania pn: „Interwencyjne roboty utrzymania zieleni przy drogach powiatowych w roku 2015” określonych w Umowie Nr 12/IP/2014 z dnia 15 stycznia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 92/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wyszkowskiego na terenie gminy Somianka i gminy Wyszków w sezonie 2015/2016”
 • Zarządzenie nr 93/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem interwencyjnych robót remontowo – naprawczych na drogach powiatowych w roku 2015, określonych w Umowie Nr 11/IP/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 94/2015
  w sprawie powołania Komisji ds. zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w związku z realizacją zadania „Dokumentacja Projektowa Termomodernizacji Budynku Użyteczności Publicznej Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „ Kopernik” w Wyszkowie”
 • Zarządzenie nr 95/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadań pn.: 1. „Konserwacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. I AWP z ul. Pułtuską i z ul. Prostą w Wyszkowie w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 22/IP/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r., wykonanym w miesiącu wrześniu 2015 r.; 2. „Remont i bieżąca konserwacja fontanny przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Wyszkowie w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 107/IP/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., wykonanych w miesiącu wrześniu 2015 r.; 3. „Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, studni rewizyjnych i studni chłonnych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych Powiatu Wyszkowskiego” określonych w Umowie Nr 85/IP/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 96/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu wyszkowskiego emulsją asfaltową i grysami w roku 2015”. określonych w Umowie 103/IP/2015 z dnia 25 maja 2015 r. i Aneksie nr 1 z dnia 30 września 2015 r.
 • Zarządzenie nr 97/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.:„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2015 roku” określonych w Umowie 48/IP/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.
 • Zarządzenie nr 98/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem robót w ramach zadania pn.: „Roboty remontowo – odtworzeniowe rowów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 144/IP/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 99/2015
  dot. powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Przebudowa mostu z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wymakracz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło”
 • Zarządzenie nr 100/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem zdania pn.: „Przestawienie, prostowanie i malowanie słupków ochronnych przy ul. Daszyńskiego w Wyszkowie”.
 • Zarządzenie nr 101/2015
  w sprawie ustalenia trybu tworzenia listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i powołania tych osób na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób upośledzonych umysłowo na lata 2016-2017
 • Zarządzenie nr 102/2015
  w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie
 • Zarządzenie nr 103/2015
  w sprawie ustalenia trybu tworzenia listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i powołania tych osób na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego w 2016 r. pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację, dla jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • Zarządzenie nr 104/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. „Wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów mostowych na drogach powiatowych Powiatu Wyszkowskiego w roku 2015”.
 • Zarządzenie nr 105/2015
 • Zarządzenie nr 106/2015
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2015 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 02 października 2015 r w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem robót w ramach zadania pn.: „Roboty remontowo – odtworzeniowe rowów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 144/IP/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 107/2015
  dotyczące powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z remontem chodnika w miejscowości Leszczydół Podwielątki i Komorowo
 • Zarządzenie nr 108/2015
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie
 • Zarządzenie nr 109/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych ze zmianą stałej organizacji ruchu w zakresie wykonania dwóch przejść dla pieszych w m. Wyszków – Rybienko Leśne na Alei Wolności, określonych w Umowie Nr 182/IP/2015 z dnia 20 października 2015 r.
 • Zarządzenie nr 110/2015
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego w 2016 roku
 • Zarządzenie nr 111/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadań pn.: 1. „Konserwacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. I AWP z ul. Pułtuską i z ul. Prostą w Wyszkowie w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 22/IP/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r., wykonanym w miesiącu październiku 2015 r.; 2. „Remont i bieżąca konserwacja fontanny przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Wyszkowie w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 107/IP/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., wykonanych w miesiącu październiku 2015 r.
 • Zarządzenie nr 112/2015
  dotyczące powołania komisji do odbioru ostatecznego dokumentacji technicznej zadania „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka w zakresie zamiennego projektu budowlanego ścieżki pieszo – rowerowej zlokalizowanej na odc. od km 0+015 do km 0+408 po stronie lewej
 • Zarządzenie nr 113/2015
 • Zarządzenie nr 114/2015
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Naczelnika Wydziału Architektoniczno - Budowlanego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • Zarządzenie nr 115/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Dostawa i Wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji”
 • Zarządzenie nr 116/2015
  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
 • Zarządzenie nr 117/2015
  w sprawie powołania członków zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji o której mowa w Zarządzeniu Nr 108/2015 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 listopada 2015 r.
 • Zarządzenie nr 118/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem zadania pn: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wyszkowskiego na terenie Gminy Somianka i Gminy Wyszków w sezonie 2015-2016” za okres od 01.11.2015 do 30.11.2015 r. określonych w Umowie Nr 187/IP/2015 z dnia 29 października 2015 r.
 • Zarządzenie nr 119/2015
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Inspektora do spraw kancelaryjnych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • Zarządzenie nr 120/2015
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Inspektora do spraw Zamówień Publicznych oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • Zarządzenie nr 121/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem interwencyjnych robót remontowo – naprawczych na drogach powiatowych w roku 2015, określonych w Umowie Nr 11/IP/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 122/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem konserwacji nawierzchni żwirowych dróg i poboczy w roku 2015, określonych w Umowie Nr 17/IP/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. i Aneksie nr 1 z dnia 30 listopada 2015 r.
 • Zarządzenie nr 123/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.:„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2015 roku” określonych w Umowie 48/IP/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.
 • Zarządzenie nr 124/2015
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2016.
 • Zarządzenie nr 125/2015
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Wyszkowie i jednostek organizacyjnych”
 • Zarządzenie nr 126/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru częściowego nr 3 zadania pn: „Interwencyjne roboty utrzymania zieleni przy drogach powiatowych w roku 2015” określonych w Umowie Nr 12/IP/2014 z dnia 15 stycznia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 127/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadań pn.: 1. „Konserwacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. I AWP z ul. Pułtuską i z ul. Prostą w Wyszkowie w roku 2015”, określonych w Umowie Nr 22/IP/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r., wykonanym w miesiącu listopadzie 2015 r.; 2. „Konserwacja i odnowa oznakowania pionowego na drogach powiatowych w roku 2015”, określonego w Umowie Nr 32/IP/2015 z dnia 6 lutego 2015 r; 3. „Utrzymania czystości w pasach drogowych odcinków dróg powiatowych przebiegających przez tereny Lasów Państwowych (z wyłączeniem jezdni), będących w zarządzie Nadleśnictwa Wyszków.” określonego w Umowie Nr 43/IP/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.
 • Zarządzenie nr 128/2015
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego
 • Zarządzenie nr 129/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót dodatkowych w postaci ciągu pieszo-rowerowego wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka – etap I”, określonych w umowie Nr 190/IP/2015 z dnia 05.11.2015 r.
 • Zarządzenie nr 130/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka – etap I” odcinek Michalin od 7+785,00 do km 9+000,00; określonego w umowie Nr 153/IP/2015 z dnia 04.09.2015 r., zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 02.12.2015 r. i Nr 2 z dnia 09.12.2015 r.
 • Zarządzenie nr 131/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka – etap I” odcinek Wyszków – Rybno od -0+020,64 do km 1+140,00; określonego w umowie Nr 152/IP/2015 z dnia 04.09.2015 r., zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 02.12.2015 r. i Nr 2 z dnia 09.12.2015 r.
 • Zarządzenie nr 132/2015
  w sprawie przekazania dokumentacji uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób upośledzonych umysłowo w Wyszkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Ważna Róża” Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie
 • Zarządzenie nr 133/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru częściowego nr 4 zadania pn: „Interwencyjne roboty utrzymania zieleni przy drogach powiatowych w roku 2015” określonych w Umowie Nr 12/IP/2014 z dnia 15 stycznia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 134/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadań.: 1. „Konserwacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. I AWP z ul. Pułtuską i z ul. Prostą w Wyszkowie w roku 2015", określonych w Umowie Nr 22/IP/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r., wykonanym w miesiącu grudniu 2015.; 2. „Konserwacja i odnowa oznakowania pionowego na drogach powiatowych w roku 2015", określonego w Umowie Nr 32/IP/2015 z dnia 6 lutego 2015r.;
 • Zarządzenie nr 135/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem interwencyjnych robót remontowo – naprawczych na drogach powiatowych w roku 2015, określonych w Umowie Nr 11/IP/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 136/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn.:„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco w 2015 roku” określonych w Umowie 48/IP/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.
 • Zarządzenie nr 137/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych z wykonaniem zadania pn: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wyszkowskiego na terenie Gminy Somianka i Gminy Wyszków w sezonie 2015-2016” za okres od 01.12.2015 do 31.12.2015 r. określonych w Umowie Nr 187/IP/2015 z dnia 29 października 2015 r.
 • Zarządzenie nr 138/2015
  w sprawie powołania komisji odbioru prac związanych przeprowadzeniem naprawy pobocza na odcinku DP Nr 4413W w miejscowości Wola Mystkowska, określonych w Umowie Nr 203/IP/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. i Aneksie nr 1 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wytworzył:Hubert Morka, data: 08.01.2015 r., godz. 08.23
Wprowadził:Hubert Morka, data: 08.01.2015 r., godz. 08.19
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 08.01.2015 r., godz. 08.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.01.2015 r., godz. 08.19Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 4074 razy.