Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

2020 r.


Podstrony:
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -
  ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Energetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez zbiornik retencyjno-chłonny, wylot WL do zbiornika w miejscowości Turzyn, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, obręb 0019, nr ewid. działek: 41/2, 49/3, 50/6, 51/6, 52/6, 53/6,1909, 55/7, 56/12
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 8 stycznia 2020 r.
  zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 1/2020 na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej w miejscowości Długosiodło”, gmina Długosiodło
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 03.02.2020 r.
  Nazwa przedsięwzięcia : zmiana decyzji Nr 11/2017 z dnia 08.08.2017 r. Starosty Powiatu Wyszkowskiego o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydole Nowiny” – wszczęcie postępowania wg załącznika Adres inwestycji – działki do przejęcia przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego w wyniku zmiany decyzji nr ew. 334/15, 334/25, 334/17, 334/27, 334/19, 334/29, 334/21, 334/31, 334/23 obręb ewidencyjny (0006) Leszczydół Nowiny, gm. Wyszków Inwestor – Burmistrz Wyszkowa Wniosek z dnia 03.12.2019 r.
 • Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 596 położonej w obrębie Słopsk gmina Zabrodzie.
 • Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 89 z działką 112 położonymi w obrębie Kiciny gmina Zabrodzie w związku podziałem .
  Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 89 z działką 112 położonymi w obrębie Kiciny gmina Zabrodzie w związku podziałem .
 • Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
 • Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce
  zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym. 66/17 w miejscowości Lubiel Nowy, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 24 lutego 2020 r.
 • Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że
  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnych zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych obejmującego posadowienie budynku gospodarczego na działce o numerze ewidencyjnym 10/2 obręb Nowa Wieś, gmina Długosiodło, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 marca 2020 r.
  Nazwa przedsięwzięcia – Rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 oraz napowietrznych sieci transformatorowych na działce ew. nr 25/1 w obrębie 0008 Kiciny, gmina Zabrodzie; na działce ew. nr 233, 55, 59, 58, 57, 28/21, 28/18, 30, 221, 56 w obrębie Choszczowe, gmina Zabrodzie; na działce ew. nr. 480, 461, 457, 452, 426, 441, 425, 423, 422, 421, 417, 389, 388, 387/3 w obrębie Anastazew gmina Zabrodzie; na działce ew. nr. 162/6, 163, 162/3, 164, 165/3, 165/4, 166, 167, 168/2, 170, 171, 172, 174, 343, 207, 161/3, 160, 159, 158, 156, 157, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 141 w obrębie 0016 Płatków gmina Zabrodzie. Inwestor – PGE Dystrybucja S.A. Wniosek z dnia 11.02.2020 r.
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2020 r.
  zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z dnia 25.02.2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV i nN-0,4 kV, słupowych stacji transformatorowych oraz stanowisk słupowych SN i nN na działkach ew. nr: 2614/8, 2614/7, 2619/18, 2621/12, 2621/13, 2621/14, 2621/15, 2621/16, 2621/17, 2621/18, 2621/19, 2621/20, 2621/21, 2621/24, 2621/5, 2620, 2621/4, 2625/4, 2630/20, 2630/18, 2631/13, 2632/10, 2633/4, 2637/13, 2638/5, 2638/6, 2638/1, 2618, 5786/1, 5786/2, 5774/3, 5757, 2621/10, 2622/2, 2622/5, Obręb 0001 Wyszków, 112/6, 112/4, 111/7, 111/16, 110/10, 110/11, 209, 108/4, 107/5, 106/5, 105/10, 105/18, 105/19, 105/27, 104/5, 103/4, 102/4, 101/11, 101/6, 100/10, 100/5, 99/6, 98/20, 98/19, 97/1, 97/3 Obręb 0015 Rybienko Nowe, 205/2, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256/2, 255/2, 254/2, 253/2, 252/2, 252/1, 251/1, 250/1, 249/1, 248/1, 247/1, 246/1, 245/1, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/3, 272/4, 273/1, 274/1, 275/2, 276/2, 251/2, 250/2, 248/2, 293, 292, 294, 295, 296/1, 277 Obręb 0016 Rybienko Stare, gmina Wyszków.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Zabrodzie postępowania administracyjnego
  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów wraz z przepustami w ciągu drogi gminnej w miejscowości Choszczowe oraz na wykonanie wylotów służących do odprowadzania do wód powierzchniowych oraz usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania odpadów atmosferycznych do wód, tj. rzeki Fiszor na terenie działek ewidencyjnych numer 222, 223, 224, 246, 247, 269, 300, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 310, 311/1, 311/2, 312, 313/2, 313/1, 314, 315, 339, 343, 344/2, 344/4, 344/6, 345/2, 371, 453, 508/1, 509, 512 w miejscowości Choszczowe, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.
 • Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działce ewidencyjnej 261/2 w miejscowości Stary Lubiel, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.
 • Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. budowę budynku gospodarczego na działce nr ewidencyjny 71 w miejscowości Janowo, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.
 • Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 773 obręb Popowo Letnisko gm. Somianka.
 • Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce
 • Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. posadowienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą (przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne itp.) na działce o numerze ewidencyjnym 212/22 obręb Nowy Lubiel, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 8 maja 2020 r.
  Nazwa przedsięwzięcia : zmiana decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 3/2018 z dnia 11.12.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Blochy -Augustowo” gmina Długosiodło – wszczęcie postępowania wg załącznika Adres inwestycji – Wykaz nieruchomości w wyniku zmiany decyzji objęty liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej: 324/12(324/15, 324/16), obręb ewidencyjny (0003) Blochy , gm. Długosiodło oznaczenia: -(w nawiasach)-numery działek po podziale, - tłustym drukiem z podkreśleniem- działki po podziale przeznaczone pod inwestycję, - tłustym drukiem-działki znajdujące się w całości w granicach lokalizacji inwestycji, Inwestor – Wójt Gminy Długosiodło, Wniosek z dnia 20.03.2020 r..
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15.05.2020 r.
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 maja 2020 r.
  Nazwa przedsięwzięcia – Rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV i nN-0,4 kV, słupowych stacji transformatorowych oraz stanowisk słupowych SN i nN na działkach nr 306, 307, 304/2, 311, 483/2, 484/2, 484/1, 481, 478, 472, 469, 466/1, 464/1, 462, 460, 458, 454, 452, 450, 448, 446, 444, 442, 440, 438, 434, 432, 430, 428, 426, 406/1, 404/1, 402, 400, 398, 396, 394, 498, 497, 494/2, 494/1, 491, 489, 486, 475, 456, 436, 424, 422, 408, 392 w obrębie Udrzynek, gmina Brańszczyk.
 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 maja 2020 r.

Wytworzył:Jarosław Wyszyński, data: 02.01.2020 r., godz. 15.23
Wprowadził:Jarosław Wyszyński, data: 02.01.2020 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 02.01.2020 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2020 r., godz. 15.23Jarosław WyszyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 276 razy.